ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности надлежан је и овлашћен за :

 1.  По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/210 и 105/21) да:

 • прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе;
 • даје иницијативу за доношење или измене прописа ради спровођења и унапређења права на приступ информацијама од јавног значаја;
 • предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања њиховог рада уређеног овим законом;
 • предузима мере потребне за обуку запослених у државним органима и упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима на приступ информацијама од јавног значаја, ради делотворне примене овог закона;
 • решава по жалби против решења органа власти којима су повређена права уређена овим законом;
 • обавештава јавност о садржини овог закона, као и о правима уређеним овим законом;
 • да покрене поступак за оцену уставности и законитости закона и других општих аката;
 • издаје и ажурира приручник са практичним упутстповереник је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје предвиђене овим законом, када у поступку по жалби оцени да постоји прекршајвима за делотворно остваривање права уређених овим законом, на српском језику и на језицима који су, у складу са законом, одређени као језици у службеној употреби
 • путем штампе, електронских медија, интернета, јавних трибина и на друге начине, упознаје јавност са садржином приручника за примену закона;
 • издаје упутство по којем се објављује информатор о раду државног органа и
 • повереник је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје предвиђене овим законом, када у поступку по жалби оцени да постоји прекршај;
 • обавља и друге послове одређене овим законом.

 2. По Закону о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр 87/2018) да:

1);           врши надзор и обезбеђује примену овог закона у складу са својим овлашћењима;

2)            стара се о подизању јавне свести о ризицима, правилима, мерама заштите и правима у вези са обрадом, а посебно ако се ради о обради података о малолетном лицу;

3)            даје мишљење Народној скупштини, Влади, другим органима власти и организацијама, у складу са прописом, о законским и другим мерама које се односе на заштиту права и слобода физичких лица у вези са обрадом;

4)            стара се о подизању свести руковаоца и обрађивача у вези са њиховим обавезама прописаним овим законом;

5)            на захтев лица на које се подаци односе, пружа информације о њиховим правима прописаним овим законом;

6)            поступа по притужбама лица на које се подаци односе, утврђује да ли је дошло до повреде овог закона и обавештава подносиоца притужбе о току и резултатима поступка који води у складу са чланом 82. овог закона;

7)            сарађује са надзорним органима других држава у вези са заштитом података о личности, а посебно у размени информација и пружању узајамне правне помоћи;

8)            врши инспекцијски надзор над применом овог закона, у складу са овим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, и подноси захтев за покретање прекршајног поступка ако утврди да је дошло до повреде овог закона, у складу са законом којим се уређују прекршаји;

9)            прати развој информационих и комуникационих технологија, као и пословне и друге праксе од значаја за заштиту података о личности;

10)         израђује стандардне уговорне клаузуле;

11)         сачињава и јавно објављује листе врста радњи обраде за које се мора извршити процена утицаја;

12)         даје писмено мишљење када сматра да би намераване радње обраде могле произвести висок ризик ако се не предузму мере за умањење ризика;

13)         води евиденцију лица за заштиту података о личности;

14)         подстиче израду кодекса поступања и даје мишљење и сагласност на кодекс поступања;

15)         обавља послове прикупљања доказа о независнсти и стручности правних лица, као и о непостојању сукоба интереса у поступку акредитације правних лица која контролишу примену кодекса поступања;

16)         подстиче издавање сертификата за заштиту података о личности и одговарајућих жигова и ознака и прописује критеријуме за сертификацију акредитационог тела;

17)         спроводи периодично преиспитивање сертификата;

18)         прописује и објављује критеријуме за акредитацију сертификационог тела и обавља послове прикупљања доказа о независнсти и стручности правних лица, као и о непостојању сукоба интереса у поступку акредитације сертификационог тела;

19)         одобрава одредбе уговора или споразума;

20)         одобрава обавезујућа пословна правила;

21)         води интерну евиденцију о повредама овог закона и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају;

22)         обавља и друге послове одређене овим законом.