- Која су права лица чији се подаци обрађују?

 

Права физичког лица из Закона о заштити података о личности су:

 

Право на давање/недавање пристанка за обраду – свако физичко лице има право да руковаоцу да/неда пристанак за обраду података о себи, ако руковалац не врши обраду на основу законског овлашћења. Физичко лице може да да пуноважан пристанак и преко пуномоћника, а може пристанак и да опозове. Да би лице дало пристанак, руковалац је дужан да га претходно упозна о свом идентитету и свим осталим питањима из члана 15. Закона.

Право на обавештење о обради - лице има право да захтева да га руковалац потпуно и истинито обавести о томе да ли обрађује податке о њему, које и у коју сврху и по ком правном основу и од кога их прикупља; у којим збиркама података се налазе подаци о њему, ко су корисници и којих података и у које сврхе и по ком правном основу; коме и који подаци се преносе, у коју сврху и по ком правном основу, као и свим осталим питањима из члана 19. Закона.

Право на увид - лице има право да захтева да му се ставе на увид подаци који се на њега односе. Право на увид обухвата право на преглед, читање и слушање података, као и прављење бележака.

Право на копију – лице има право да од руковаоца захтева копију података који се на њега односе, при чему је дужан да сноси само нужне трошкове израде и предаје копије.

Права поводом извршеног увида - лице има и право да од руковаоца захтева исправку, допуну, ажурирање или брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде, ако су испуњени услови предвиђени чланом 22. Закона.

 

-Како захтевати остваривање права у вези обраде података о личности?

 

Захтев за обавештење, увид и копију лице чији се подаци обрађују подноси руковаоцу у писаном облику или усмено, ако то прихвати руковалац из разлога ефикасности и економичности.

Захтев за остваривање права поводом извршеног увида, лице чији се подаци обрађују, подноси се руковаоцу искључиво у писаном облику.

 

-Када се изјављује жалба Поверенику?

 

Подносилац захтева за остваривање права у вези са обрадом података, може изјавити жалбу Поверенику и то у року од 15 дана од дана достављања одлуке којом је захтев одбијен или одбачен,

Подносилац захтева може изјавити жалбу и по истеку прописаног рока за одлучивање и поступање - тзв. ћутање управе (ПРОПИСАНИ РОКОВИ ЗА ПОСТУПАЊЕ РУКОВАОЦА: 15 дана од дана подношења захтева за обавештење о обради, односно 30 дана од дана подношења захтева за увид или издавање копије документа са подацима, односно 15 дана од дана подношења захтева поводом извршеног увида).

Против одлуке Повереника лице може да покрене управни спор.